Ksiądz Jan Kanty Pytel

profesor doktor habilitowany, polski naukowiec i duchowny katolicki, teolog specjalizujący się w naukach biblijnych. Wykładowca na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1981-1987 był dziekanem (przedtem prodziekanem) Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu (dziś WT UAM).

Recenzja 1

      Recenzja książki ks. prof. Jana Kantego Pytla: "Świat cały rozgorzał i w ogniach stoi". Refleksje z wczoraj na jutro, Pallottinum 2016, s.237.


      Książka zawiera 21 krótkich rozważań. To liczba symboliczna. Trójka i siódemka - symbole doskonałości - przemnożone przez siebie dają liczbę 21, czyli najwyższą doskonałość. Rozważania te, są bardziej rozwiniętą formą "przypowiastek filozoficznych". Autor wychodzi z przedstawienia pewnego, bardzo charakterystycznego dla obecnych czasów epizodu, i rozwija go, w oparciu o przebogatą wiedzę z trzech dziedzin: teologii, historii i literatury. Dorzuca też scenki z doświadczenia życiowego, które służą jako obrazowe przykłady do omawianej tezy.
      Tematy rozważań dotyczą głownie zagadnień egzystencjalnych, pytań od zawsze nurtujących człowieka: o istnienie Boga, dlaczego w świecie spotyka nas zło i cierpienie, czy szatan jest czy go nie ma, jak poszukiwać prawdy, czym jest wolność chrześcijańska . Jednak spojrzenie na te problemy rzucone jest z nowej "prowokacyjnej" perspektywy, co zaznacza się już w tytułach kolejnych rozdziałów: Błaga Cię o to Madonna ateistów, Ciocia mówiła, że nie ma diabła, Kłamcie, kłamcie, zawsze coś z tego zostanie, Jedzta, co chceta, Księże proboszczu, mnie zbawienie nie interesuje.
      Katechezy te świadczą o głębokiej erudycji Autora, ale napisane są tak lekko i tak przystępnie, że mogą być rozumiane przez każdego odbiorcę. A przede wszystkim nie są nudne. Jest w nich subtelna ironia, poczucie humoru i paradoksu. Myśl czytelnika, a może bardziej słuchacza, gładko przesuwa się po kolejnych akapitach nie tracąc ciągłości rozważań i zainteresowania tematem. Autor dzieli się swoją ogromną wiedzą i życiowym doświadczeniem, a czyni to w celu dydaktycznym i moralizatorskim. Bo przede wszystkim jest księdzem, homilistą, który zajmuje się wygłaszaniem kazań i interpretacją tekstów biblijnych, żarliwie z głębi serca pragnie nauczać, głosić i wyjaśniać Słowo Boże. "Głosić je nie tylko - jak mówi św. Paweł - "w porę i nie w porę", ale szukać też najciekawszych, najbogatszych form przekazu.
      Książkę czyta się zatem z prawdziwą przyjemnością i chętnie, a zawarta w niej refleksja Autora rozświetla również i nasze myślenie, stając się drogowskazem na życiowych ścieżkach.


Ks. Profesor Bogdan Poniży